error! :: LOXLEY Public Company Limited ::
    • NEWS & EVENTS

      ล็อกซเล่ย์ ร่วมมือ สำนักงาน กปร. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศฯ

      คุณวสันต์ จาติกวณิช กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์  ร่วมกับ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เพื่อช่วยในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสำรวจตรวจสอบพื้นที่และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาของโครงการต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558.